Obchodní podmínky

Článek I. – Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce animalsleaders.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu §409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej online produktů, kurzů, služeb a seminářů a osobních konzultací. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Business Animals s.r.o. zapsáné v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sídlem: Hrubého 1060/11, Královo Pole, Brno 612 00 IČO: 02734699

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej individuálních služeb nebo vzdělávacích produktů (workshopy, semináře, online kurzy a osobní konzultace.), dle specifikace jednotlivé objednávky. Kupující si může vybrat podle nabídky dané prodejní stránkou a stránkou s objednávkou, lišících se obsahem, rozsahem, příslušenstvím i cenou. Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře na stránce s objednávkou. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://animalsleaders.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb v konečných cenách, včetně DPH v aktuální zákonné výši jejich četnost a případné opakování.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Článek IV. – Forma a způsob opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných měsíčních cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby

c) Maximální částka opakované platby bude ve výši 990,-- Kč včetně 21% DPH

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná

e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním cyklu

f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky

g) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy fakturace@businessanimals.cz

h) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: fakturace@businessanimals.cz

ch) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Článek V. – Forma a způsob jednorázové platby

a) Platba jednorázová je platba osobního mentoringu od jednoho z mentorů portálu animalsleaders.cz

b) Platební metoda je napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Článek VI. – Dodací podmínky

Vzdělávací produkty nabízené na stránkách animalsleaders.cz jsou elektronického charakteru a jsou doručovány pomocí prémiového obsahu v členské sekci a pomocí online konzultací přes službu Skype. Další služby jako tvorba strategií a webových aplikací mohou být předávány i osobně. O přesných termínech doručení jste vždy obeznámeni vždy v popisu konkrétní služby.

Článek VII. – Záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 60 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: david@obchodnik20.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů

Vaše údaje, především emailové adresy i jiné, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Na požádání jsem schopen odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na mém webu zaznamenávám. V případě navštívení mých stránek, zaznamenávám standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které mě navštívíte, jednotlivé navštívené stránky mého webu http://animalsleaders.cz) a datum a délku Vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenávám jen v případě, že mi je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na mém webu. A to v rámci nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Vaše osobní údaje využívám k tomu, abych Vás informoval o nabídkách či službách, které poskytuji, případně k další komunikaci v rámci mé obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete mě kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého mého emailu. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na mých stránkách využívám ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.